pożyczka dla rolnika

pożyczka pozabankowa dla rolnika
Pożyczki dla rolników pod zastaw gruntów rolnych, łąk, sadów i innych gruntów to jedyny produkt w Polsce, którego zabezpieczeniu podlega wyłącznie rola z wykluczeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych. Nasza pożyczka to także jedyna na obecną chwilę oferta, która daje gwarancję bezpieczeństwa dla pozyczkobiorcy.
Bezpieczeństwo to wynika z faktu, iż zabezpieczenie na państwa nieruchomości wpisane jest na hipotekę księgi wieczystej. Wpis zabezpiecza ruchomość z tytułu udzielonej pożyczki w dziale czwartym księgi wieczystej. 
Zasada taka daje pełną swobodę zarządzanie nieruchomością a sam sposób zabezpieczenia wygląda identycznie jak przy kredytach bankowych. 
Zabezpieczeniu do pożyczki mogą podlegać wszelkie grunty wchodzące w skład Państwa gospodarstwa rolnego z wykluczeniem części działek oznaczonych jako nieużytki, rowy oraz tereny leśne. 


O jaką kwotę pożyczki może starać się rolnik?

Wysokość przyznanej kwoty pożyczki jaką proponujemy naszym klientom zależna jest przede wszystkim od klasy gruntu oraz przeznaczenia tego gruntu. Podczas analizy zdolności kredytowej klienta badamy także dochód wynikający z prowadzonej działalność rolniczej. Co do tej zasady nie wymagamy dokumentacji finansowej potwierdzającej deklarowany dochód. 
Nie wymagamy także zaświadczenia z KRUS dotyczącego opłacanych czy zaległych składek ubezpieczeniowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie tego rodzaju zadłużenie zostało już ujawnione w księdze wieczystej dla nieruchomości. W tej sytuacji dokumentem uprawniającym do uzyskania pożyczki będzie w odpowiednie zaświadczenie z KRUS ze wskazaną kwotą zobowiązania, które musi zostać spłacone z przyznanej kwoty pożyczki. 
Maksymalna kwota pożyczki jaką możemy przyznać klientowi mieści się w przedziale od 10 do 15 tysięcy za 1 hektar. Wysokość stawki za hektar ustalana jest na podstawie wyżej wymienionych kryteriów. Przy działkach oznaczonych klasą 1 lub 2 stosujemy wyższe kwoty pożyczek a maksymalna kwota ustalana jest indywidualnie z klientem. 


Jakie dokumenty musi przedłożyć rolnik do pożyczki?

Podstawowym dokumentem jakiego wymagamy jest wypis z rejestru gruntów na podstawie, którego możemy jasno określić wielkości działek oraz ich przeznaczenie a także klasę gruntu. Kolejny niezbędny dokument to akt notarialny potwierdzający prawo własności lub inny, w którym zawarte zostały informacje o prawie własności do gruntu rolnego. Jeśli nieruchomość została obciążona przez bank lub inną instytucję na przykład KRUS wymagany jest dokument, z którego będzie wynikała kwota zobowiązania. 


Czas trwania umowy oraz koszty pożyczki dla rolnika. 

Pożyczka udzielana jest na okres indywidualnie ustalony z klientem, w którym pożyczkobiorca widzi realną szansę na spłatę zobowiązania wynikającego z umowy. Wysokość raty kredytowej ustalana jest także indywidualnie jej wysokość powinna być dopasowana do możliwości finansowych klienta. 
Na koszty pożyczki dla rolnika składają się składają się takie elementy jak odsetki ustawowe w wysokości 10% w skali roku, opłata przygotowawcza, która doliczona jest do kwoty pożyczki a także koszty obsługi notarialnej. 
Całkowity koszt pożyczki zależny jest także od wysokości raty jaką może miesięcznie płacić klient.


pożyczka pod zastaw dla rolnika